Referat fra Generalforsamling den 11. marts 2014 i KBK

Generalforsamling i Københavns Brætspilsklub kl. 18.30 den 11. marts 2014

 

1.    Valg af dirigent og referent

Anneline Carlsen blev valgt som dirigent, Peter Damsted Thygesen blev valgt som referent.

2.    Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig. 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og konstaterede også at Generalforsamlingen var beslutningsdygtig idet der var 25 medlemmer fremmødt.

3.    Formandens beretning

I løbet af det seneste år er der ikke sket så meget i forhold til tidligere års høje aktivitetsniveau med bl. a. oversvømmelse. Der har været et fint fremmøde på tirsdagsspilaftenerne og medlemstallet har ligget stabilt omkring 60. Der er indkøbt 6 nye stole. Foreningens eneste udadvendte aktivitet i det forgangne år har været deltagelse på Viking-Con, hvor der var fin aktivitet i KBK ’s lokale til formandens tilfredshed. Hjemmesiden trænger til en ansigtsløftning, så der efterlyses en ny webmaster og folk er velkomne til at bidrage med indhold og billeder fra spilaftener. Beretningen blev godkendt af de fremmødte medlemmer.

4.    Godkendelse af regnskab

Det revisorgodkendte regnskab blev fremlagt. Kassereren fortalte om et godt år med øgede indtægter fra kontingent og med lavere udgifter til el, a’conto beløbet er reguleret til et normalt niveau. Der er brugt midler på nyt inventar. Overskuddet på ca 8.600 skyldes også flere indtægter fra køleskabet. Vi har en balance på ca. 30.000 og der er gæld på ca. 7.000 i nøgledepositum. Der er blevet taget godt imod Mobile Pay i klubben, og denne betalingsform har allerede stået for omkring 500 kr. af omsætningen.

5.    Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

6.    Valg af bestyrelse

a.    Kasserer – Alex Ringgaard blev genvalgt

b.    Formand – Thomas Bostrup blev genvalgt

c.     Næstformand – Brian Andersen blev genvalgt

d.    Menige Bestyrelsesmedlemmer – Michael Hastrup-Leth blev genvalgt og Christian Brüggemann valgt ind som nyt medlem.

e.    Bestyrelsessuppleant – Bo Siemsen blev valgt

7.    Valg af revisor

Derek Ward blev genvalgt

8.    Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling (dvs. anden betalingsmåde end via PBS)

Det blev besluttet at holde kontingentet uændret. Det begrundes med at aktivitetsniveauet i det kommende år, som bl.a. drejer sig om bedre belysning, forventes at kunne holde sig indenfor de 2000 kr., der er afsat i regnskabet til diverse. Kassereren kom samtidig med en generel opsang om, at vores rengøring i lokalet var fraværende, hvilket jo er ærgerligt når vi har investeret i et nyt gulvtæppe, hvis levetid forringes uden regelmæssig rengøring. Bestyrelsen arbejder på at finde en struktureret løsning hvor der bliver gjort rent regelmæssigt. Det kunne være et medlem der derved kan optjene gratis kontingent. Brian fortalte om løsningen på udfordringen med dåsepant. Dåser med pant opsamles i specielle pantposer udstyret med en lille chip, som kan afleveres posevis, hurtigt og nemt på genbrugspladsen.

9.    Eventuelt.

a.    Rasmus efterspurgte en generel opstramning på udlån af spil til klubbens medlemmer, da han ofte oplevede, at hans spil i klubben var udlånt uden hans viden. Det blev fastslået, at udlån af spil sker ved kontakt til spillets ejer. Bestyrelsesmedlemmerne kan være behjælpelige med kontaktinformation. Der var en længere debat om ,hvordan fremtidig udlån skulle dokumenteres. Det blev kraftigt pointeret at udlån skal noteres i bogen for spiludlån.

b.    Rasmus Slot Poulsen overtager rollen som webmaster fra Rasmus Hviid.

c.     Opfyldning af køleskab halter. Sæt nye sodavand i køleskabet når beholdningen er lav – ikke når den sidste er taget. Plastic fra dåserne skal i skraldespanden med det samme.

d.    Det er tilladt at have privat indhold stående i køleskabslågen fra gang til gang. Lågen tømmes dog en gang om måneden.

 

København den 30.03.14

Referent

Peter Damsted Thygesen.

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Københavns Brætspilklub tirsdag den 26. marts 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Københavns Brætspilklub tirsdag den 26. marts 2013 kl. 18.30 til 18.50.
1. Valg af dirigent og referent
– Ulrik Borgbjerg blev valgt som dirigent, Bo Siemsen blev valgt som referent.
2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig. 
– Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, men konstaterer også at Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
3. Formandens beretning
Formanden konstaterer at det har været et år hvor der har været fokus på klubbens almindelige drift. Tirsdagsmøderne er generelt velbesøgte.
Der er foretaget visse forbedringer i klubbens lokale, inklusive nye reoler og der er nye stole på vej.
Klubben var repræsenteret på Viking-Con, men hjemmesiden halter gevaldigt da vi mangler en webmaster. Frivillige er velkomne.
4. Godkendelse af årsregnskab
Kasserer Alex Ringgaard berettede at året der gik havde budt på et underskud. Det skyldes primært indkøb af det nye gulvtæppe. Generelt har klubben en sund økonomi.
I 2013 er der afsat penge i budgettet til opsætning af nye lamper.
Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen betinget af Revisors godkendelse (det blev senere godkendt af Revisor, Derek Ward).
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse:
Kasserer – Alex Ringgaard blev genvalgt
Formand – Thomas Bostrup blev genvalgt
Næstformand – Brian Andersen blev genvalgt
Menige Bestyrelsesmedlemmer – Bo Siemsen & Michael Hastrup-Leth blev genvalgt
Bestyrelsessuppleant – Christian Brüggemann blev valgt
7. Valg af revisor
Derek Ward blev valgt som revisor. Han godkendte kasserens regnskab som beskrevet i punkt 4.
8. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling (dvs. anden betalingsmåde end via PBS)
Bestyrelsen foreslog at fastholde det nuværende kontingent på 60 kroner. Det blev vedtaget.
9. Eventuelt
Christian takkede for valget som Bestyrelsessuppleant.
På bestyrelsens vegne kom Alex Ringgaard med en lille opsang til klubbens medlemmer om at:
– Smide madpapir og madrester hele vejen ud i containeren i gården i stedet for vores egen skraldespand. På den måde undgår vi noget af flueproblemet.
– Gå over og aflevere tomme dåser i Kvickly en gang i mellem. Det er ikke bestyrelsens ansvar. Der vil ikke blive indkøbt flere sodavand til køleskabet før mængden af tomme dåser er blevet reduceret.
– Huske at betale for det de tager i køleskabet/slikbutikken. Der har været uregelmæssigheder i kassebeholdningerne i løbet af året og der foretages nu optælling hver uge. Lån eventuelt af et andet klubmedlem eller fra bestyrelsen i stedet for at skulle huske at betale senere.

Referat af generalforsamling 2011

Referat fra generalforsamlingen d. 08-03-2011


Dirigent: Rasmus Hviid, referent Tobias
Næsborg

3: Formandens beretning.

Der er ikke sket så meget det forgangne år end de normale spille dage.

Rasmus har, grundet private årsager, valgt at trække sig, som formand.

4: Godkendelse af årsregnskab.

Revisor (Poul Oddershede) er ikke til stede og beretningen overlades til Kassereren (Alex Ringgaard).

Klubbens økonomi løber rundt med et mindre overskud, som hovedsageligt
genereres af køleskabet.

Der er i skrivende stund 53 betalende medlemmer.

Budgettet for næste år forventes, at løbe rundt med nogle tusinde i
overskud. Muligvis mindre grundet stigende el og husleje.

5: Valg af bestyrelse.

Kasser: Alex Ringgaard

Formand: Thomas Bostrup

Menig best: Bo Siemsen og Michael Hastrup-Leth

Suppleant: Søren Busch-Knudsen

6: Valg af revisor:

Brian Lind Andersen

7: Fastsættelse af kontingent.

Alex mener ikke at der er grund til en stigning og nuværende kontingent
bevares.

8: Eventuelt.

Det tilbagevendende issue med et nyt gulvtæppe bringes på bane. Dette
skal holdes op mod andre ønsker/nødvendigheder, som f. eks en ny støvsuger
eller løse problemet med endevæggen og fugt.

Dette vil bestyrelsen håndtere.

Der er et ønske om, at begrænse mad indtagelse i KBK, da det
efterhånden er ved at tage overhånd med salatmajonæse og friture.

Brætspillene i KBK er privatejet og det er ærgerligt med kort fedtet
ind i olie og andre organiske stoffer.

Det er op til alle at afleverer pant på dåser. Det udgør faktisk en pæn
del af klubbens budget.

Derfor opfordres alle til at tage sækken med pant når den er fuld.

Rod! Der er efterhånden meget rodet i KBK. Bestyrelsen vil tage hånd om
dette. (Koordinere).

Flere hylder. Spillene fylder efterhånden godt op og man kunne måske
overveje at sætte nye op. Alle opfordres til, at se, hvad man har af brugbare
og funktionelle løsninger hjemme.

Bestyrelsen skal godkende eventuelle tiltag.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 8/3 kl. 18.30 med følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent (styrer ordet) og referent (tager referat).

2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig.

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af årsregnskab.

5. Valg af bestyrelse:

a. Valg af kasserer

b. Valg af formand (nuværende formand genopstiller ikke)

c. Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor.

7. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling.

8. Eventuelt.

Generalforsamlingen plejer max at tage en time, og der er almindelig spilleaften bagefter.

Jule banko sponseret af boardgamer.dk

Vi er jo en brætspils klub og hvad er mere jul’et end et spil banko? KBK har derfor arrangeret banko spil næste tirsdag i forbindelse med den generelle julehygge og festivitas.

www.boardgamer.dk har generøst tilbudt at sponsorer de 3 premier som et hvert godt bankospil jo kræver til 1 række, 2 rækker og den eftertragtede hele pladen fuld.

Så kom og hver med, plader kan købes for den symbolske sum af 10,- som går direkte til klubben.

Jule hygge i KBK

Tradition tro holder vi jule hygge i KBK næste tirsdag (14/12) hvor klubben byder på en varm omgang gløg og div. andre konsumerbare julegodte til at supplementere brætspilleriet, og skulle nogle føle en pludselig trang til at bryde ud i julesang er jeg sikker på at rygerne vil være glade for lidt selskab ude i gården 🙂

Scott Nicholson is visiting KBK

Scott Nicholson is visiting Copenhagen at the end of May and our very own Thomas Bostrup has arranged with him to come and game with us on Sunday 30th May at 18:00.

 

As one of the most well-known and respected reviewers in the community Scott has become a staple of gaming review, and his show “Board Games with Scott” has been the standard against which other shows are measured for over half a decade.

The club will as usual be open for members and non-members alike. So come join us and maybe catch a game with one of the luminaries of the board gaming world 🙂

KBK open by request

Due to the reduced needs for officially opening the club on Mondays, we will no longer automatically be open on Mondays. However if anybody wishes to arrange a extra play day (which doesn’t have to be a Monday), then don’t hesitate to write me and I’ll be happy to open up the club and announce it on the homepage. It goes without saying that the regular, and well attended Tuesdays continue unchanged.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 9/3 kl. 18.30 med følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent (styrer ordet) og referent (tager referat).
2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig.
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af årsregnskab.
5. Valg af bestyrelse:
a. Valg af kasserer
b. Valg af formand
c. Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor.
7. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen plejer max at tage en time, og der er almindelig spilleaften bagefter.