Referat fra Generalforsamling den 11. marts 2014 i KBK

Generalforsamling i Københavns Brætspilsklub kl. 18.30 den 11. marts 2014

 

1.    Valg af dirigent og referent

Anneline Carlsen blev valgt som dirigent, Peter Damsted Thygesen blev valgt som referent.

2.    Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig. 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og konstaterede også at Generalforsamlingen var beslutningsdygtig idet der var 25 medlemmer fremmødt.

3.    Formandens beretning

I løbet af det seneste år er der ikke sket så meget i forhold til tidligere års høje aktivitetsniveau med bl. a. oversvømmelse. Der har været et fint fremmøde på tirsdagsspilaftenerne og medlemstallet har ligget stabilt omkring 60. Der er indkøbt 6 nye stole. Foreningens eneste udadvendte aktivitet i det forgangne år har været deltagelse på Viking-Con, hvor der var fin aktivitet i KBK ’s lokale til formandens tilfredshed. Hjemmesiden trænger til en ansigtsløftning, så der efterlyses en ny webmaster og folk er velkomne til at bidrage med indhold og billeder fra spilaftener. Beretningen blev godkendt af de fremmødte medlemmer.

4.    Godkendelse af regnskab

Det revisorgodkendte regnskab blev fremlagt. Kassereren fortalte om et godt år med øgede indtægter fra kontingent og med lavere udgifter til el, a’conto beløbet er reguleret til et normalt niveau. Der er brugt midler på nyt inventar. Overskuddet på ca 8.600 skyldes også flere indtægter fra køleskabet. Vi har en balance på ca. 30.000 og der er gæld på ca. 7.000 i nøgledepositum. Der er blevet taget godt imod Mobile Pay i klubben, og denne betalingsform har allerede stået for omkring 500 kr. af omsætningen.

5.    Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

6.    Valg af bestyrelse

a.    Kasserer – Alex Ringgaard blev genvalgt

b.    Formand – Thomas Bostrup blev genvalgt

c.     Næstformand – Brian Andersen blev genvalgt

d.    Menige Bestyrelsesmedlemmer – Michael Hastrup-Leth blev genvalgt og Christian Brüggemann valgt ind som nyt medlem.

e.    Bestyrelsessuppleant – Bo Siemsen blev valgt

7.    Valg af revisor

Derek Ward blev genvalgt

8.    Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling (dvs. anden betalingsmåde end via PBS)

Det blev besluttet at holde kontingentet uændret. Det begrundes med at aktivitetsniveauet i det kommende år, som bl.a. drejer sig om bedre belysning, forventes at kunne holde sig indenfor de 2000 kr., der er afsat i regnskabet til diverse. Kassereren kom samtidig med en generel opsang om, at vores rengøring i lokalet var fraværende, hvilket jo er ærgerligt når vi har investeret i et nyt gulvtæppe, hvis levetid forringes uden regelmæssig rengøring. Bestyrelsen arbejder på at finde en struktureret løsning hvor der bliver gjort rent regelmæssigt. Det kunne være et medlem der derved kan optjene gratis kontingent. Brian fortalte om løsningen på udfordringen med dåsepant. Dåser med pant opsamles i specielle pantposer udstyret med en lille chip, som kan afleveres posevis, hurtigt og nemt på genbrugspladsen.

9.    Eventuelt.

a.    Rasmus efterspurgte en generel opstramning på udlån af spil til klubbens medlemmer, da han ofte oplevede, at hans spil i klubben var udlånt uden hans viden. Det blev fastslået, at udlån af spil sker ved kontakt til spillets ejer. Bestyrelsesmedlemmerne kan være behjælpelige med kontaktinformation. Der var en længere debat om ,hvordan fremtidig udlån skulle dokumenteres. Det blev kraftigt pointeret at udlån skal noteres i bogen for spiludlån.

b.    Rasmus Slot Poulsen overtager rollen som webmaster fra Rasmus Hviid.

c.     Opfyldning af køleskab halter. Sæt nye sodavand i køleskabet når beholdningen er lav – ikke når den sidste er taget. Plastic fra dåserne skal i skraldespanden med det samme.

d.    Det er tilladt at have privat indhold stående i køleskabslågen fra gang til gang. Lågen tømmes dog en gang om måneden.

 

København den 30.03.14

Referent

Peter Damsted Thygesen.

 

Skriv et svar