Referat af ekstraordinær generalforsamling for Københavns Brætspilklub tirsdag den 26. marts 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Københavns Brætspilklub tirsdag den 26. marts 2013 kl. 18.30 til 18.50.
1. Valg af dirigent og referent
– Ulrik Borgbjerg blev valgt som dirigent, Bo Siemsen blev valgt som referent.
2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig. 
– Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, men konstaterer også at Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
3. Formandens beretning
Formanden konstaterer at det har været et år hvor der har været fokus på klubbens almindelige drift. Tirsdagsmøderne er generelt velbesøgte.
Der er foretaget visse forbedringer i klubbens lokale, inklusive nye reoler og der er nye stole på vej.
Klubben var repræsenteret på Viking-Con, men hjemmesiden halter gevaldigt da vi mangler en webmaster. Frivillige er velkomne.
4. Godkendelse af årsregnskab
Kasserer Alex Ringgaard berettede at året der gik havde budt på et underskud. Det skyldes primært indkøb af det nye gulvtæppe. Generelt har klubben en sund økonomi.
I 2013 er der afsat penge i budgettet til opsætning af nye lamper.
Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen betinget af Revisors godkendelse (det blev senere godkendt af Revisor, Derek Ward).
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse:
Kasserer – Alex Ringgaard blev genvalgt
Formand – Thomas Bostrup blev genvalgt
Næstformand – Brian Andersen blev genvalgt
Menige Bestyrelsesmedlemmer – Bo Siemsen & Michael Hastrup-Leth blev genvalgt
Bestyrelsessuppleant – Christian Brüggemann blev valgt
7. Valg af revisor
Derek Ward blev valgt som revisor. Han godkendte kasserens regnskab som beskrevet i punkt 4.
8. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling (dvs. anden betalingsmåde end via PBS)
Bestyrelsen foreslog at fastholde det nuværende kontingent på 60 kroner. Det blev vedtaget.
9. Eventuelt
Christian takkede for valget som Bestyrelsessuppleant.
På bestyrelsens vegne kom Alex Ringgaard med en lille opsang til klubbens medlemmer om at:
– Smide madpapir og madrester hele vejen ud i containeren i gården i stedet for vores egen skraldespand. På den måde undgår vi noget af flueproblemet.
– Gå over og aflevere tomme dåser i Kvickly en gang i mellem. Det er ikke bestyrelsens ansvar. Der vil ikke blive indkøbt flere sodavand til køleskabet før mængden af tomme dåser er blevet reduceret.
– Huske at betale for det de tager i køleskabet/slikbutikken. Der har været uregelmæssigheder i kassebeholdningerne i løbet af året og der foretages nu optælling hver uge. Lån eventuelt af et andet klubmedlem eller fra bestyrelsen i stedet for at skulle huske at betale senere.

Skriv et svar