Referater mv.

Referat af ordinær generalforsamling i KBK tirsdag d. 14/3-17.

1. Valg af dirigent (styrer ordet) og referent (tager referat).
Dirigent: Peter Damsted Thygesen
Referent: Boris Langemark

2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er
beslutningsdygtig.
Generalforsamlingen konstateredes indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og blev fundet
beslutningsdygtig. Fremmøde var ca. 40% (min. 25% krævet).

3. Formandens beretning. v/Thomas Bostrup
2016 har budt på et mindre medlemsfald, ikke mindst fordi der er blevet ryddet ud i gamle medlemmer, som ikke
længere møder op eller betaler kontingent. P.t. er der 48 medlemmer.
Der er fint fremmøde tirsdage, men ikke meget aktivitet andre dage.
Foreningen var atter repræsenteret på Viking-Con, hvor der var en del aktivitet i lokalet.
Bestyrelsen har ladet fremstille en stak visitkort med relevant info. Man er velkommen til at medbringe disse til
eksterne spilarrangementer. Efter aftale med indehaveren af Bastard Café har Simon Skov Hansen efterladt en stak
dér, da flere besøgende angiveligt har efterspurgt muligheder for lide mere hardcore spil på regulær basis.
Vandrør, der tidligere kondenserede og dryppede på et par af bordene, er nu isoleret. En tak til Kim Buchholdt for
dette.
Hjemmesiden (http://strategispil.dk/) er blevet opdateret med relevant info. Denne modtager p.t. ikke meget nyt fra
medlemmerne. Mere aktivitet ses på Facebook-gruppen (Københanvs Brætspilsklub), hvor der jævnligt bliver
opdateret med billeder, samt besvaret spørgsmål fra alle kanter.

4. Godkendelse af årsregnskab.
Kasserer Alex Ringgaard fremlagde årsregnskabet, der viste et overskud på ca. 6.500 kr.
Der har været et lille fald i indtægter fra medlemskontingent (færre medlemmer). Køleskabet har givet overskud på
ca. 3.500 kr. Samlet er den økonomiske balance ikke i fare med nuværende aktivitet.
Betaling med MobilePay har været en succes, men bliver fremadrettet muligvis en dyrere løsning. Hidtil er alle
overførsler blevet pålagt et gebyr på 1% af beløbet uanset størrelse. I fremtiden ændres dette til 0,75 kr. pr.
overførsel. Regnskabet for køleskabet indikerer, at priserne godt kan tåle at blive fastholdt som de er indtil videre
og opfordrer desuden medlemmerne til at købe flere ad gangen (giv evt. en omgang til bordet). Bestyrelsen afventer
indtil videre en anden betalingsordning med MobilePay.
Flere af stolene skal udskiftes, også nogle af nyere dato. Dette forventes gjort i løbet af 2017.
Trods et forhøjet nøgledepositum bliver der stadig kun afleveret ganske få nøgler retur efter udmelding. Dette er
hovedårsagen til et ønske om en elektronisk dørlås. Der søges stadig efter den rette løsning. Der er budgetteret
10.000 kr. i 2017 til en ny lås.
Budgettet for 2017 viser et forventet overskud på ca. 3.000 kr. – afhængig af medlemstal og investeringer.
Regnskabet er godkendt af revisor.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

6. Valg af bestyrelse:
a) Valg af kasserer
Alex Ringgaard modtog genvalg uden modkandidater.
b) Valg af formand
Thomas Bostrup modtog genvalg uden modkandidater.
c) Valg af næstformand
Brian Andersen modtog genvalg uden modkandidater.
d) Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer
Michael Hastrup-Leth modtog genvalg.
Derek Ward modtog genvalg.
Ingen øvrige kandidater.
e) Valg af bestyrelsessuppleant
Bo Siemsen modtog genvalg uden modkandidater.

7. Valg af revisor
Rasmus Hviid modtog genvalg uden modkandidater.

8. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling (dvs. anden
betalingsmåde end via PBS)
På baggrund af årsregnskab for 2016 og budget for 2017 ser bestyrelsen ingen grund til at ændre disse, der således
fortsat er:
Medlemskab: Kr. 60,- pr. måned
Gebyr ved ikke-PBS betaling: Kr. 50,- pr. betaling.

9. Eventuelt
Blågårdens Brætspilsklub var forbi i forbindelse med vigende besøgsantal. De sluttede at fortsætte deres aktivitet
som hidtil, da pladsen vurderedes for trang til yderligere besøgende.
Simon Skov Hansen foreslog at indføre en regel-intro ”workshop” på Viking-Con som et officielt punkt. Simon
stiller selv gerne op såfremt andre vil assistere.
Michael Hastrup-Leth informerede om, at ASL-spillerne forventer at starte aktivitet i lokalet hver 2. torsdag
fremadrettet.
Pga fluer i lokalet minder bestyrelsen om, at madaffald udsmides i container i gården. Der opsættes atter en
affaldspose/spand til opsamling af tom pant-emballage. Denne kan omhældes til pant-poser på afleveringsstedet.
Den nuværende løsning med åbne, halvfyldte pant-poser indstilles hermed.

Dagsorden overstået 19.37

Således forstået
Boris Langemark

Referat af Ordinær generalforsamling for Københavns Brætspilsklub, tirsdag 8/3 2016

1. Ulrik blev valgt som dirigent, Jens som referent.

2. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægterne, og at den var beslutningsdygtig.

3. Formandens beretning (Thomas):

a. Faldende antal medlemmer. Skyldes strengere håndhævelse af eksklusion af medlemmer der ikke betaler kontingent, muligvis også konkurrence fra Bastard Café.
b. Fint fremmøde om tirsdagen, men lokalet bruges ikke så meget på de andre dage.
c. Klubben var repræsenteret med lokale på Viking-Con, og der var fint fremmøde.
d. Der er i 2015 blevet doneret nyt køleskab, og der er blevet sat nye lamper op.
e. Hjemmesiden er blevet opdateret, men bruges i øvrigt ikke så meget. Facebooksiden ser lidt flere opdateringer, og der svares pænt, hvis der stilles spørgsmål på siden.
f. Det er i 2015 ikke lykkedes at skaffe nye stole, og idéen om at installere en elektronisk lås i døren er heller ikke blevet til noget.

4. Årsregnskab (præsenteret af formanden, da kasseren ikke var til stede):

a. Samlet overskud på ca. 6000,-
b. Køleskabet har givet overskud på ca. 3000,-
c. Udgifter i forbindelse med flytning af køleskab var på ca. 800,-
d. Egenkapitalen er på ca. 40.000,-
e. Indkøb af sodavand sker nu hos nemlig.com.
f. Budget for næste år ser ud til at hænge sammen. Bestyrelsen ser intet behov for at hæve kontingentet.

5. Indkomne forslag: Ingen.

6. Valg af bestyrelse:

a. Alex Ringgaard blev genvalgt som kasserer.
b. Thomas Bostrup blev genvalgt som formand.
c. Brian Andersen blev genvalgt som næstformand.
d. Michael Hastrup-Leth og Derek Ward blev valgt som menige bestyrelsesmedlemmer.
e. Bo Siemsen blev valgt som suppleant.

7. Rasmus blev valgt som revisor. Han understregede at han til næste år ville have adgang til regnskabet i god tid inden generalforsamlingen!

8. Det blev besluttet at kontingentet fastholdes på 60 kr/mdr. Ligeledes fastholdes gebyret på 50,- for kontant betaling. Mulighed for betaling via MobilePay blev igen nævnt, og kasseren blev bedt om at genoverveje den mulighed.

9. Eventuelt:

a. Rasmus klagede over at spil bliver taget fra klubben, uden at “låner” har kontaktet hverken spillets ejer eller nogen fra klubbens bestyrelse. Ligeledes ser idéen med at man som låner nedfælder dette i en dertil indrettet bog ikke ud til at virke – faktisk var der visse steder noget usikkerhed om hvor bogen var. Visse “lånte” spil mangler stadig. Muligheden for at erstatte dørlåsen med en elektronisk blev diskuteret – i den forbindelse skal man selvfølgelig finde ud af, om en sådan lås kræver wifi. Desuden blev det diskuteret at der skulle anskaffes en ny og STØRRE bog, der ikke bare kan blive væk.
b. Thomas bemærkede at Michael W. trofast står for rengøring i lokalet, og Michael mindede om, at andre naturligvis også var velkomne til at hjælpe.

Generalforsamlingen blev herefter erklæret for afsluttet.

(referent Jens Hoppe)

Referat af ordinær generalforsamling i KBK/ASL 10. marts 2015

Generalforsamlingen startede med udpegning af dirigent: Ulrik samt
referent: Michael W. Det blev herefter konstateret at forsamlingen var
beslutningsdygtig (>25% stemmeberettigede fremmødte), og mødet kunne
begynde.

Formandens beretning

Efter en kort introduktion af formanden blev adgangen til KBK ved brug
af nøgler taget op til revision af tre årsager

*

Pengekassen med byttepenge til salg fra køleskab og slik er gentagne
gange er blevet stjålet
*

KBK’s udlånsregler af medlemmernes spil i klubben bliver stadigvæk ikke
overholdt
*

Medlemmer som stopper i KBK tilbageleverer ikke deres nøgler

En løsning som blev diskuteret, var at få installeret en el-lås (enten
med tastatur eller kort), som kan identificere alle, der har adgang til
KBK samt tidspunkt for besøgene. Løsningsforslaget blev godt modtaget,
og vil blive viderebehandlet.

Varme- og vandrørene i loftet kondenserer, hvilket resulterer i at vand
drypper fra rørene. Formanden har taget sagen op med
andelsboligforeningen, og en håndværker vil tilse problemet.

Herefter blev den tilbagevendende udfordring “at få sat lysstofrør op”
igen bragt på banen. Ken var ikke selv tilstede, men har lovet at
montere bedre lys ved lejlighed.

Rasmus efterlyste en/nogen der har lyst til at vedligeholde KBK’s
hjemmeside, da bekymringen er, at klubben med tiden ikke længere kan
tiltrække nye medlemmer. Formanden mente at KBK’s Facebook side langt
hen af vejen kompenserer for den manglende opdatering af hjemmesiden,
men at det ville være rart, hvis en kyndig person kunne tage
udfordringen op. Rasmus argumenterede, at hjemmesidens status som aktiv,
er støt dalende i Google, og at noget må gøres snart!

Kasserens beretning

Kasseren meddelte at KBK har haft et godt år med et overskud på >10.000
kr, og med omkring 42.000 kr. på kontoen. Overskuddet skyldes dels
indtægt på køleskab og slik (4.200 kr.) samt en efterspurgt nedsættelse
af varmeregningen, idet vi jo basalt set kun benytter lokalet én gang om
ugen. Medlemstallet er fornuftigt med omkring 60 betalende? medlemmer.

Indførelsen af Mobile Pay har været en succes, og benyttes flittigt til
salg fra køleskab samt slik. Ulrik foreslog, at fratrådte- samt
nuværende medlemmer skal have mulighed for at betale manglende
kontingent via Mobile Pay. Kasseren forklarede at det ville kræve en
anden Mobile Pay konto, for at separere udgiftsposterne.

Med den sunde økonomi er der afsat penge til anskaffelse af nye/flere
stole samt til en el-lås.

Valg af bestyrelse og revisor

Alle bestyrelsesposter blev genvalgt:

Formand: Thomas Bostrup

Næstformand: Brian Andersen

Kasserer: Alex Ringgaard

Menige bestyrelsesmedlemmer: Christian Brüggemann og Michael
Hastrup-Leth

Bestyrelsessuppleant: Bo Siemens

Revisor: Derek Ward

Revisoren godkendte klubbens regnskab. Næste års kontingent fastholdes
på 60 kr/mdr.

NB! Kontingentbetaling skal foretages via PBS, hvis man ønsker at undgå
et gebyr for kontant betaling!

Eventuelt

Der blev stillet et forslag om en fælles arbejdsdag i klubbens lokaler
for hovedrengøring samt oprydning i spil som ikke spilles. Forslaget
blev vel modtaget, og forventes at blive sat til torsdag i påsken (den
2. april).

MichaelW har gennem det forgangne år sørget for at støvsuge og rydde op
i klubbens lokale efter behov, og bestyrelsen kvitterede med et par gode
flasker Valpolicella; MichaelW takker for omtanken;)

Endnu engang blev den manglende overholdelse af klubbens
spil-udlånspolitik diskuteret. Rasmus konstaterede at hans nyeste spil
ikke længere befinder sig i klubben til glæde for alle pga. den
manglende overholdelse af KBK’s vedtægter for lån af spil. Dette er
rigtigt ærgerligt, da klubbens medlemmer generelt ønsker at spille de
helt nye spil, som Rasmus i høj grad bidrager til at hjemkøbe.

Generalforsamlingen blev herefter erklæret for afsluttet, og den
almindelige spilaften kunne begynde

Referent

Michael Waterstradt