Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for København Brætspilklub (KBK):

Vedtaget på generalforsamling 3/12-2002, til ikrafttræden pr. 1/1-2003.
Senest ændret på generalforsamlingen 13/3 2012.

§1: Foreningens navn og formål:

Stk. 1: Foreningens navn er Københavns Brætspilsklub. KBK er en gyldig forkortelse. Foreningens hjemsted er Jagtvej 59B, kld. Th., 2200 København N.

Stk. 2: Foreningens formål er at skabe gode muligheder for at foreningens medlemmer kan udøve tankesport i form af spil. Her tænkes primært på strategi-, simulations- og/eller økonomispil.

Stk. 3: Formålet skal opnås på flere måder. Dels skal foreningen tilvejebringe lokaler, som foreningens medlemmer kan benytte til at spille i, samt opbevare spil i. Dels skal foreningen formidle kontakt mellem medlemmerne, samt afholde regelmæssige medlemsmøder. Endelig skal foreningen skabe en passende tilgang af nye medlemmer, således at foreningens økonomi og fremtid sikres. I det omfang klubbens økonomi tillader det, kan der anskaffes spil, som må forventes at blive brugt på klubaftener.

§2: Medlemsforhold:

Stk. 1: Medlemskab giver ret til at stemme på generalforsamlingen og giver pligt til at betale kontingent samt til at overholde foreningens vedtægter og regler.

Stk. 2: Alle medlemmer har ret til en nøgle til foreningens lokaler efter 3 måneders medlemskab, samt til at benytte lokalerne til aktiviteter inden for foreningens formål når man har lyst.

Stk. 3: Medlemmerne har, i det omfang der er plads til det, ret til at opbevare private spil på hylderne i klublokalet. Disse spil skal være afmærket med navn. Endelig har man ret til at opbevare igangværende spil på de dertil indrettede hylder.

Stk. 4: Kontingent betales kvartalsvis forud. Alle medlemmer opfordres til at betale via PBS. Ønsker et medlem at betale på en anden måde, kræves et gebyr herfor, for hver betaling. Gebyret samt kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, for et år ad gangen.

Stk. 5: Optagelse: Enhver fysisk person kan optages som medlem. Indmeldelse foregår ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer med angivelse af navn og emailadresse. Bestyrelsen kan nægte en person medlemskab, men afslaget skal begrundes. Afslaget kan omstødes af generalforsamlingen ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 6: Udmeldelse kan ske til bestyrelsen med udgangen af en kontingentperiode.

Stk. 7: Eksklusion. Generalforsamlingen kan med 2/3 af de fremmødte medlemmer beslutte at ekskludere et medlem, såfremt denne handler til skade for foreningen. Dog kan medlemmer, der ikke betaler deres kontingent, ekskluderes af bestyrelsen efter 1 rykker.

Stk. 8: Gæster. Potentielle nye medlemmer kan gratis deltage i klubaftenerne op til 3 gange. Herefter skal de indmelde sig. På andre dage kan medlemmer medtage venner og bekendte i begrænset omfang. Som tommelfingerregel kan samme person ikke medtages som gæst mere end 3 gange på et år. Ethvert medlem er ansvarlig for sine gæster og deres handlinger mens de opholder sig i KBK’s lokaler.

§3: Klubaftener og arrangementer:

Stk. 1: Bestyrelsen skal forestå afholdelse af klubaften hver tirsdag fra kl. 18.00.

Stk. 2: Bestyrelsen kan på Ad hoc basis forestå afholdelse af andre arrangementer, evt. på opfordring af et medlem. Bestyrelsen afgør om alle må deltage på et givent arrangement, eller om kun medlemmer må deltage.

§4: Bestyrelse:

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse og administration varetages af foreningens bestyrelse, som består af en formand, en næstformand, en kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen på følgende måde: Ethvert medlem kan stille op til posten som kasserer, hvorefter der afholdes afstemning om de opstillede kandidater. Herefter gentages processen for først posten som formand, dernæst posten som næstformand. Endelig stiller interesserede medlemmer op til de to poster som menige medlemmer af bestyrelsen. De to kandidater, der får flest stemmer tildeles posterne.

Stk. 3: Det er bestyrelsens pligt at tjene foreningens interesser både indad til og udad til.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der indkaldes til bestyrelsesmøder når enten formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Indkaldelse skal foregå skriftligt, med passende varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 5: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt der er 3 medlemmer til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6: Bestyrelsen har ret til at beslutte regler og retningslinier for klublokalets anvendelse, som f.eks. rygepolitik og lignende. Disse regler skal følges af medlemmerne. Disse regler kan dog omstødes af generalforsamlingen.

Stk. 7: Hvis formanden udtræder af bestyrelsen i perioden mellem to ordinære generalforsamlinger, overtager næstformanden formandsposten. Hvis kassereren udtræder af bestyrelsen, skal bestyrelsen konstituere sig med en ny kasserer. Hvis et hvilket som helst medlem af bestyrelsen udtræder, indtræder bestyrelsessuppleanten som menigt bestyrelsesmedlem.

§5: Generalforsamling:

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året på den anden tirsdag i marts. Den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter på dagsordenen:
– Valg af dirigent (styrer ordet) og referent (tager referat)
– Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig.
– Formandens beretning
– Godkendelse af årsregnskab
– Indkomne forslag
– Valg af bestyrelse:

a) Valg af kasserer
b) Valg af formand
c) Valg af næstformand
d) Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer
e) Valg af bestyrelsessuppleant

– Valg af revisor
– Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling (dvs. anden betalingsmåde end via PBS)
– Eventuelt

Stk. 3: Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis denne finder det nødvendigt. Hvis 20% af foreningens medlemmer henvender sig til skriftligt til bestyrelsen og kræver en generalforsamling, har denne pligt til at efterkomme dette.

Stk. 4: Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til alle foreningens medlemmer senest 14 dage før datoen for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, samt eventuelle forslag til ændring af vedtægter.

Stk. 5: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt 25% af de stemmeberettigede medlemmer møder op (evt. i form af fuldmagt). Møder færre end 25% op, indkaldes til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

Stk. 6: Hvor ikke andet udtrykkeligt fremgår, træffes beslutninger ved simpelt flertal.

§6: Regnskab og formue:

Stk. 1: Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2: Regnskabet skal før generalforsamlingen være revideret af den på generalforsamlingen valgte revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 3: Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab.

Stk. 4: Foreningens formue forvaltes af bestyrelsen.

§7: Tegning og hæftelse:

Stk. 1: Formanden og kassereren tegner foreningen udadtil hver især, dog i fællesskab hvad angår beløb over 4.000 kr.

Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de på foreningen påhvilende forpligtelser

§8: Vedtægtsændringer:

Stk. 1: Forslag til ændring af foreningens vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

§9: Foreningens opløsning:

Stk. 1: Foreningens opløsning kan besluttes på generalforsamlingen efter samme regler som en vedtægtsændring.

Stk. 2: Ved opløsning, forestår bestyrelsen bortauktionering af foreningens materielle aktiver.

Stk. 3: Ved opløsning tilfalder foreningens formue Kræftens Bekæmpelse.